รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STD090 การคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (พร้อมดูงานในโรงงานผลิต) รุ่นที่ 11
จำนวน: 7 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00315DESX
sukayanudist
1. สุขชัย XXX A9 อนุมัติ
K. Sukachai XXX
Profile
27/01/2567 08:48
08/05/2567 10:40
00315HORS
witsit
2. วิชญ์สิทธิ์ XXX B9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Witsit XXX
Profile
09/02/2567 15:32
09/02/2567 17:44
00315ELNO
jardkaew
3. สมยศ XXX C6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Somyos XXX
Profile
17/04/2567 13:39
17/04/2567 14:41
00315CGHI
maxnty
4. นันทยศ XXX C8 อนุมัติ
K. Nantayot XXX
Profile
19/04/2567 15:24
19/04/2567 15:35
00315FHOW
Sukit001
5. สุกิจ XXX A5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. SUKIT XXX
Profile
28/05/2567 12:33
28/05/2567 13:40
00315EGHJ
pattanapon
6. พัฒนพล XXX B6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Pattanapon XXX
Profile
07/06/2567 07:38
07/06/2567 09:40
00315ADEP
Platinumfactory2020@
7. ธีรยุทธ XXX E8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
10/06/2567 12:00
10/06/2567 13:33
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน