รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STD088 การคำนวณและออกแบบสะพานเบื้องต้นอย่างมืออาชีพ (Bridge Design) รุ่นที่ 4
จำนวน: 6 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00313CELS
sukayanudist
1. สุขชัย XXX A9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Sukachai XXX
Profile
27/01/2567 08:40
27/01/2567 08:55
00313ENOT
s5403061621102
2. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย XXX C9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thawatchai XXX
Profile
09/02/2567 16:18
09/02/2567 17:44
00313EFIN
yuthachaiP
3. ยุทธชัย XXX H12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. yuthachai XXX
Profile
24/02/2567 09:44
24/02/2567 10:19
00313NTVW
boycv
4. พร้อมพงศ์ XXX A8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. PROMPONG XXX
Profile
05/03/2567 14:32
05/03/2567 15:44
00313CNQR
taweechai5999
5. ทวีชัย XXX A6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Taweechai XXX
Profile
19/03/2567 09:21
19/03/2567 09:34
00313BEGR
Wisit99
6. วิศิษฎ์ XXX A3 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
11/04/2567 17:26
11/04/2567 17:41
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน