รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
IES082 การประยุกต์ใช้งาน Dlubal RFEM สำหรับวิเคราะห์ออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (PRECAST) รุ่นพิเศษ (รุ่นเดียวที่เชียงใหม่)
จำนวน: 2 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00289FLNO
foonband
1. ศิริวสุ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Siriwasu XXX
Profile
13/02/2564 14:31
13/02/2564 14:56
00289CDPS
nattaponce
2. ณัฎฐพล XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. NATTAPON XXX
Profile
16/03/2564 20:32
16/03/2564 20:53
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน