รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
TJS004 เทคนิคการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง SDM รุ่นที่ 2
จำนวน: 2 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00285FGNU
Jakkapan152020
1. จักรพันธุ์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Jakkapan XXX
Profile
11/12/2563 22:00
11/12/2563 22:22
00285DHMV
Narinkapucum
2. นรินทร์ XXX จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
06/01/2564 11:57
06/01/2564 14:16
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน