รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
CSE006 การพัฒนาสเปรดชีต (Excel) เพื่อใช้ในการออกแบบโครงสร้าง รุ่นที่ 2
จำนวน: 29 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00282IJLS
likit_p
1. ลิขิต XXX A5 อนุมัติ
K. LIKIT XXX
Profile
20/01/2564 14:59
12/09/2565 14:07
00282ADEL
ounerion
2. ไกรสร XXX B8 อนุมัติ
K. kraisorn XXX
Profile
31/03/2564 16:28
07/09/2565 14:46
00282ANOQ
kornwit
3. กรวิทย์ XXX A11 อนุมัติ
K. Mr.Kornwit XXX
Profile
10/04/2564 08:08
10/04/2564 08:15
00282BEHR
titiporn
4. ฐิติพร XXX B11 อนุมัติ
K. Titiporn XXX
Profile
13/05/2564 11:34
06/09/2565 14:14
00282AJNP
nongda18
5. สุรพจน์ XXX A1 อนุมัติ
K. Surapoj XXX
Profile
21/03/2565 16:03
21/03/2565 16:04
00282GHLT
chalotorn
6. ชโลธร XXX C9 อนุมัติ
K. Chalotorn XXX
Profile
23/03/2565 15:30
12/09/2565 16:11
00282FIQW
mahama
7. กัมปนาท XXX D2 อนุมัติ
K. Kampanart XXX
Profile
24/03/2565 14:34
26/03/2565 19:30
00282IJLQ
Pchnto
8. พิมพ์ชนก XXX D6 อนุมัติ
K. Pimchanok XXX
Profile
01/04/2565 21:07
01/04/2565 21:26
00282JNVX
sumet2523
9. สุเมธ XXX D8 อนุมัติ
K. Sumet XXX
Profile
10/06/2565 13:10
03/09/2565 16:21
00282DGQW
varodomruennak101
10. วโรดม XXX C3 อนุมัติ
K. Varodom XXX
Profile
30/06/2565 13:42
30/06/2565 13:42
00282DGIJ
jokjack
11. อนุรุจน์ XXX D5 อนุมัติ
K. Anurut XXX
Profile
27/08/2565 16:03
27/08/2565 16:45
00282BDGR
paramesacs
12. ปารเมศ XXX E2 อนุมัติ
K. Parames XXX
Profile
05/09/2565 14:06
16/09/2565 21:18
00282AORV
SF0908e0826
13. นิพนธ์ XXX A2 อนุมัติ
K. XXX
Profile
08/09/2565 15:07
18/09/2565 22:42
00282CDHP
SF0908bb8b2
14. วรยศ XXX B2 อนุมัติ
K. XXX
Profile
08/09/2565 15:07
18/09/2565 22:42
00282AEQS
SF0908a6571
15. จินรเดช XXX B3 อนุมัติ
K. XXX
Profile
08/09/2565 15:07
18/09/2565 22:42
00282EFGH
SF09088f1b3
16. ชนุพัฒน์ XXX B5 อนุมัติ
K. XXX
Profile
08/09/2565 15:07
18/09/2565 22:42
00282ADNQ
SF090859b2d
17. กราวิทัต XXX B6 อนุมัติ
K. XXX
Profile
08/09/2565 15:07
18/09/2565 22:42
00282CJQS
setthswut2007
18. เสฎฐวุฒิ XXX E8 อนุมัติ
K. setthawut XXX
Profile
09/09/2565 00:58
09/09/2565 09:51
00282FIRU
Teerawuth
19. ธีราวุธ XXX B9 อนุมัติ
K. Teerawuth XXX
Profile
10/09/2565 19:54
10/09/2565 20:04
00282BDEG
premau16
20. เปรมมินทร์ XXX C5 อนุมัติ
K. Premmin XXX
Profile
11/09/2565 16:15
11/09/2565 16:22
00282DFMR
Wiyabhorn
21. วิยาภรณ์ XXX A9 อนุมัติ
K. Wiyabhorn XXX
Profile
12/09/2565 11:28
12/09/2565 11:58
00282ABFX
wtanomwong
22. วรวุฒิ XXX C11 อนุมัติ
K. Worawut XXX
Profile
12/09/2565 15:51
14/09/2565 11:30
00282ARSU
นายนิเวศน์ บุญนิรั
23. นิเวศน์ XXX F2 อนุมัติ
K. นิเวศน์ XXX
Profile
12/09/2565 21:52
12/09/2565 21:52
00282BCPW
varongpat
24. วิชชยุตม์ XXX C8 อนุมัติ
K. Vichayut XXX
Profile
13/09/2565 15:21
13/09/2565 15:31
00282ACNO
Puwitch
25. ภูวิช XXX E6 อนุมัติ
K. XXX
Profile
14/09/2565 12:39
15/09/2565 16:24
00282DNQV
its.praewpani
26. ปณิดา XXX E5 อนุมัติ
K. XXX
Profile
14/09/2565 12:39
15/09/2565 16:24
00282GHQU
akaphop2005
27. เอกภพ XXX A6 อนุมัติ
K. Akaphop XXX
Profile
15/09/2565 16:04
15/09/2565 16:04
00282CJLT
arkom_kmutt
28. อ.อาคม XXX E11 อนุมัติ
K. Arkom XXX
Profile
15/09/2565 20:43
18/09/2565 22:42
00282ILPR
mana
29. มานะ XXX E12 อนุมัติ
K. MANA XXX
Profile
15/09/2565 20:44
18/09/2565 22:42
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน