รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
CEM021 การประยุกต์ใช้ Microsoft Project เพื่อการวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง รุ่นที่ 2
จำนวน: 28 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00276BJSW
amornrit
1. อมรฤทธิ์ XXX A2 อนุมัติ
K. AMORNRITZ XXX
Profile
15/07/2563 10:44
15/07/2563 10:46
00276AOQW
Jakkawal
2. จักรวาล XXX A3 อนุมัติ
K. Jakkawal XXX
Profile
15/07/2563 10:45
15/07/2563 10:46
00276BHST
BiwSitthichok
3. สิทธิโชค XXX A5 อนุมัติ
K. Sitthichok XXX
Profile
15/07/2563 10:45
15/07/2563 10:46
00276EHOS
basicsiam
4. อัชนันท์ XXX A11 อนุมัติ
K. อัชนันท์ XXX
Profile
13/08/2563 15:41
13/08/2563 15:47
00276CDMP
KanoknonP
5. กนกนนท์ XXX B6 อนุมัติ
K. กนกนนท์ XXX
Profile
11/09/2563 16:47
02/10/2563 19:27
00276ABLO
l3edl2oolvl
6. วรวิทย์ XXX E12 อนุมัติ
K. worawit XXX
Profile
15/09/2563 15:58
28/09/2563 16:13
00276OSUV
nattakid123
7. ณัฐกิตติ์ XXX F11 อนุมัติ
K. nattakid XXX
Profile
22/09/2563 13:42
28/09/2563 15:17
00276FGLP
chodiwat999
8. โชดิวัต XXX B8 อนุมัติ
K. Chodiwat XXX
Profile
28/09/2563 12:35
28/09/2563 13:06
00276HPQU
Thunyawee
9. ธันยวีร์ XXX C6 อนุมัติ
K. Thunyawee XXX
Profile
29/09/2563 10:21
24/10/2563 21:46
00276CQVW
Johnnony
10. ขจรศักดิ์ XXX D6 อนุมัติ
K. Kajornsak XXX
Profile
29/09/2563 10:22
24/10/2563 21:46
00276DHJN
jane30051993
11. วัชรพล XXX D5 อนุมัติ
K. WATCHARAPOL XXX
Profile
29/09/2563 10:22
24/10/2563 21:46
00276GLPR
Hongcandygum
12. ทรงพล XXX C5 อนุมัติ
K. Songpon XXX
Profile
29/09/2563 10:22
24/10/2563 21:46
00276EHNO
Civil1023
13. ศศิพงษ์ XXX D8 อนุมัติ
K. XXX
Profile
29/09/2563 10:23
24/10/2563 21:46
00276ABGH
seagame
14. พงศยา XXX D9 อนุมัติ
K. PONGSAYA XXX
Profile
29/09/2563 10:23
24/10/2563 21:46
00276DHMO
SF1012b7ccf
15. สุภัทรา XXX A12 อนุมัติ
K. XXX
Profile
12/10/2563 16:56
24/10/2563 21:46
00276DMST
HutspongJu
16. หัสพงศ์ XXX B11 อนุมัติ
K. XXX
Profile
12/10/2563 16:56
24/10/2563 21:46
00276CFJP
SF10129c5e8
17. สราวุฒิ XXX B12 อนุมัติ
K. XXX
Profile
12/10/2563 16:56
24/10/2563 21:46
00276ABFO
bond1708
18. วรากร XXX B3 อนุมัติ
K. Warakorn XXX
Profile
16/10/2563 18:01
22/10/2563 09:41
00276FGOP
Phiniti
19. พีร์นิธิ XXX A6 อนุมัติ
K. Phiniti XXX
Profile
17/10/2563 15:35
20/10/2563 15:06
00276ENQT
trepax
20. เจเศรษฐ์ XXX A8 อนุมัติ
K. Cheset XXX
Profile
21/10/2563 14:22
21/10/2563 15:15
00276BDIL
weeraphun2003
21. การวี XXX A9 อนุมัติ
K. weeraphun XXX
Profile
21/10/2563 14:22
24/10/2563 21:46
00276ADGR
wincivil01
22. วิศวินทร์ XXX B2 อนุมัติ
K. Wissawin XXX
Profile
21/10/2563 14:23
21/10/2563 14:28
00276AGQR
rujirat9
23. รุจิรัตน์ XXX F5 อนุมัติ
K. Rujirat XXX
Profile
22/10/2563 10:43
22/10/2563 11:06
00276CMNS
manship
24. ปริญญา XXX C3 อนุมัติ
K. Parinya XXX
Profile
22/10/2563 15:57
23/10/2563 20:26
00276ACEN
manmarker
25. สมชาย XXX E8 อนุมัติ
K. Somchai XXX
Profile
23/10/2563 13:04
23/10/2563 13:11
00276DEIJ
ariwa
26. สรรพงศ์ XXX C2 อนุมัติ
K. Sunpong XXX
Profile
23/10/2563 17:08
24/10/2563 21:46
00276CIJP
supertawee
27. ภัทร์วรวิช XXX B9 อนุมัติ
K. Phatworawit XXX
Profile
23/10/2563 19:50
23/10/2563 20:23
00276CDIJ
tawilthamwan
28. ถวิล XXX F9 อนุมัติ
K. Tawil XXX
Profile
24/10/2563 21:54
24/10/2563 21:54
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน