รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STD072 การคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (พร้อมดูงานระบบเปียก / Wet Joint) รุ่นที่ 8
จำนวน: 3 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00275BEOP
Pattawitchaya.da
1. พัฒน์วิชญ์ XXX B5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Pattawitchaya XXX
Profile
13/07/2563 00:54
13/07/2563 10:03
00275EFLQ
2. จักรกฤษดิ์ XXX B2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. ่ีjukkrit XXX
Profile
19/07/2563 00:32
19/07/2563 06:45
00275CFJP
kentaro
3. จักรพงษ์ XXX B8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
28/07/2563 15:59
28/07/2563 16:10
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน