รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
CSE002 การเขียนโปรแกรม VBA บน MicroSoft Excel รุ่นที่ 2
จำนวน: 22 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00123BCGO
teiro
1. ปรีชา XXX C1 อนุมัติ
K. Preecha XXX
Profile
23/08/2555 14:38
23/12/2560 21:19
00123CGQU
tong57
2. จิตติศักดิ์ XXX A2 อนุมัติ
K. Chittisak XXX
Profile
24/08/2555 06:46
23/12/2560 21:19
00123FJLT
air
3. สถิตย์ XXX B2 อนุมัติ
K. SATHIT XXX
Profile
25/08/2555 10:48
23/12/2560 21:19
00123EMOT
pao2013
4. ชัยณรงค์ XXX G5 อนุมัติ
K. Chainarong XXX
Profile
25/08/2555 17:09
23/12/2560 21:19
00123DISV
sutep
5. สุเทพ XXX A4 อนุมัติ
K. Sutep XXX
Profile
25/08/2555 21:20
23/12/2560 21:19
00123ENTU
jititorn
6. จิติทร XXX B5 อนุมัติ
K. JITITORN XXX
Profile
25/08/2555 22:43
23/12/2560 21:19
00123CDEL
pichetbud
7. พิเชษฐ์ XXX C4 อนุมัติ
K. พิเชษฐ์ XXX
Profile
27/08/2555 15:15
23/12/2560 21:19
00123ELNT
yanagova
8. บัณฑิต XXX C5 อนุมัติ
K. Bundit XXX
Profile
27/08/2555 15:25
23/12/2560 21:19
00123FNWY
jtom_ce
9. จตุพล XXX B4 อนุมัติ
K. Jatupol XXX
Profile
29/08/2555 13:22
23/12/2560 21:19
00123ABDM
wanida
10. วนิดา XXX A1 อนุมัติ
K. Wanida XXX
Profile
31/08/2555 00:02
23/12/2560 21:19
00123DIJO
spy007
11. พิชญุตม์ XXX B1 อนุมัติ
K. Pitchyut XXX
Profile
01/09/2555 09:25
23/12/2560 21:19
00123ELMQ
manop
12. มานพ XXX C2 อนุมัติ
K. Manop XXX
Profile
02/09/2555 10:32
23/12/2560 21:19
00123AFNQ
supapnhunoi
13. สุภาพ XXX D2 อนุมัติ
K. Supap XXX
Profile
03/09/2555 09:31
23/12/2560 21:19
00123EFLT
pm2528
14. พงศกร XXX D4 อนุมัติ
K. Pongsakorn XXX
Profile
03/09/2555 12:41
23/12/2560 21:19
00123IORU
kornrit
15. กรฤทธิ์ XXX D5 อนุมัติ
K. Kornrit XXX
Profile
06/09/2555 09:52
23/12/2560 21:19
00123ELPW
weerayutti
16. วีระยุทธ XXX D1 อนุมัติ
K. Weerayut XXX
Profile
06/09/2555 13:13
23/12/2560 21:19
00123BEGQ
temootem
17. รุ่งเรือง XXX E2 อนุมัติ
K. Rungruang XXX
Profile
07/09/2555 09:59
23/12/2560 21:19
00123GMQU
akara2007
18. อัครพล XXX E4 อนุมัติ
K. Akarapol XXX
Profile
08/09/2555 12:00
23/12/2560 21:19
00123JLSU
sunattapong
19. สุณัฐพงศ์ XXX F2 อนุมัติ
K. Sunattapong XXX
Profile
11/09/2555 11:28
23/12/2560 21:19
00123BDGO
johmanu
20. สุขะพรไชย XXX E1 อนุมัติ
K. XXX
Profile
12/09/2555 14:08
23/12/2560 21:19
00123DFNY
supertoy
21. ธนากฤต XXX A5 อนุมัติ
K. Thanakrit XXX
Profile
13/09/2555 08:01
23/12/2560 21:19
00123AEIV
999999
22. บัญชา XXX F4 อนุมัติ
K. Bancha XXX
Profile
14/09/2555 18:20
23/12/2560 21:19
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน