รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
CSE001 การเขียนโปรแกรม VBA บน MicroSoft Excel รุ่นที่ 1
จำนวน: 28 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00110FMQR
amnuaynaek
1. อำนวย XXX C1 อนุมัติ
K. Amnuay XXX
Profile
13/02/2555 14:53
23/12/2560 21:19
00110HLWX
soepr
2. วิมล XXX A5 อนุมัติ
K. VIMON XXX
Profile
13/02/2555 19:55
23/12/2560 21:19
00110FHNQ
amnuay
3. อำนวย XXX A4 อนุมัติ
K. Amnuay XXX
Profile
14/02/2555 07:26
23/12/2560 21:19
00110CGHT
mchok
4. มณฑล XXX B2 อนุมัติ
K. Mothon XXX
Profile
14/02/2555 08:33
23/12/2560 21:19
00110ACEF
pyrwsw
5. ปัญญารัตน์ XXX C4 อนุมัติ
K. Panyarat XXX
Profile
14/02/2555 14:49
23/12/2560 21:19
00110BMNS
thunshanok
6. พัทธนันท์ XXX A1 อนุมัติ
K. Pattharnan XXX
Profile
14/02/2555 20:00
23/12/2560 21:19
00110CHLM
chaivut
7. ชัยวุฒิ XXX B5 อนุมัติ
K. Chaivut XXX
Profile
15/02/2555 12:40
23/12/2560 21:19
00110HIPV
sittiwech
8. วิฑูรย์ XXX D2 อนุมัติ
K. VITOON XXX
Profile
16/02/2555 12:52
23/12/2560 21:19
00110IMPU
montri
9. มณตรี XXX E2 อนุมัติ
K. MR.MONRTI XXX
Profile
16/02/2555 16:29
23/12/2560 21:19
00110CDFH
teiro
10. ปรีชา XXX D5 อนุมัติ
K. Preecha XXX
Profile
16/02/2555 16:56
23/12/2560 21:19
00110CLQR
w_surapong
11. สุรพงษ์ XXX E1 อนุมัติ
K. Surapong XXX
Profile
16/02/2555 22:08
23/12/2560 21:19
00110GIMN
Ekaraj
12. เอกราช XXX E5 อนุมัติ
K. Ekaraj XXX
Profile
16/02/2555 23:32
23/12/2560 21:19
00110BFHJ
ballmagic
13. วิษณุเวท XXX E4 อนุมัติ
K. Wissanuwate XXX
Profile
18/02/2555 06:29
23/12/2560 21:19
00110BQSX
phudis
14. ภูดิศ XXX F1 อนุมัติ
K. Phudis XXX
Profile
18/02/2555 09:02
23/12/2560 21:19
00110HNQT
jtom_ce
15. จตุพล XXX F2 อนุมัติ
K. Jatupol XXX
Profile
19/02/2555 15:38
23/12/2560 21:19
00110ABCJ
07522507
16. ประพนธ์ XXX F5 อนุมัติ
K. PRAPON XXX
Profile
20/02/2555 08:48
23/12/2560 21:19
00110CFVW
tammakarn
17. ธรรมการ XXX G4 อนุมัติ
K. Tammakarn XXX
Profile
23/02/2555 19:49
23/12/2560 21:19
00110AFLM
sopaporn
18. โสภาพร XXX H2 อนุมัติ
K. Sopaporn XXX
Profile
24/02/2555 12:32
23/12/2560 21:19
00110DEGJ
cha191
19. ชวาล XXX H4 อนุมัติ
K. Chaval XXX
Profile
24/02/2555 13:43
23/12/2560 21:19
00110ENQT
thammakraisorn
20. ศิระ XXX C5 อนุมัติ
K. Sira XXX
Profile
20/03/2555 10:26
23/12/2560 21:19
00110CHNW
vicharnat
21. วิชาณัฐ XXX A2 อนุมัติ
K. Vicharnat XXX
Profile
20/03/2555 10:29
23/12/2560 21:19
00110BCGI
non_02
22. อานนท์ XXX B1 อนุมัติ
K. Arnon XXX
Profile
20/03/2555 11:27
23/12/2560 21:19
00110DFOU
pathikorn
23. ปธิกร XXX C2 อนุมัติ
K. PATHIKORN XXX
Profile
20/03/2555 13:53
23/12/2560 21:19
00110AIMN
supod11
24. ธนาเศรษฐ์ XXX D4 อนุมัติ
K. Thanaseth XXX
Profile
20/03/2555 16:52
23/12/2560 21:19
00110NOPT
manship
25. ปริญญา XXX D1 อนุมัติ
K. Parinya XXX
Profile
22/03/2555 11:41
23/12/2560 21:19
00110DGJL
wiriya_thong
26. วิริยะ XXX F4 อนุมัติ
K. Wiriya XXX
Profile
26/03/2555 19:36
23/12/2560 21:19
00110FLRT
akarawit
27. อัครวิชญ์ XXX G2 อนุมัติ
K. Akarawit XXX
Profile
27/03/2555 10:38
23/12/2560 21:19
00110FHJP
chaisawad
28. ยงยุทธ XXX B4 อนุมัติ
K. Yongyuth XXX
Profile
29/03/2555 14:11
23/12/2560 21:19
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน