dummy หุ่น, ดัมมี [คอมพิวเตอร์]: ที่ขึ้นหุ่น [อุตสาหกรรมเหล็ก]: ต้นแบบร่าง, ดัมมี [การพิมพ์]
dummy joint รอยต่อหลอก เพื่อให้เกิดรอยร้าวที่รอยนั้น
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z