detachable plug หัวเทียนเครื่องยนต์ชนิดถอดออกจากกันได้, ขั้วเสียบไฟที่ถอดออกจากกันได้, ขั้วเสียบไฟที่ถอดออกจากกันได้
drain plug ที่อุดช่องระบายน้ำหรือน้ำมันเชื้อเพลิง
engine oil drain plug ช่องระบายน้ำมันหล่อลื่นออกทิ้ง ซึ่งอยู่ใต้อ่างน้ำมันหล่อลื่นข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์
filler plug ฝาจุกช่องบรรจุน้ำมัน, ฝาจุกช่องบรรจุน้ำกลั่นแบตเตอรี่
filter draining plug ฝาจุกช่องระบายน้ำมันทิ้งของหม้อกรองน้ำมัน
fouled plug หัวเทียนเครื่องยนต์ที่เสื่อมคุณภาพแล้ว
fuel line plug ฝาอุดแป๊ปหรือท่อทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิง
glow plug หัวเทียนสำหรับจุดระเบิดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์
hot plug หัวเทียนเครื่องยนต์ชนิดที่มีลำตัวเคลือบฉนวนยาวซึ่งทำให้ความร้อนกระจายไปช้าๆ
ignition plug หัวเทียนจุดระเบิดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ (ความหมายอย่างเดียวกับ spark plug)
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z