I beam เหล็กรูปคล้ายอัษร I เป็นเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้าง
overhang beam คานที่ยื่นออกมา
tail beam (สถาปัตย) ปลายรอดของพื้นกระดานที่ยันติดอยู่กับไม้ขวางหรือขื่อ
Cantilever Beam คานยื่น
Conjugate Beam Theory ทฤษฎีคานคอนจูเกต
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z