คู่มือเอกสารประกอบคำบรรยาย พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) อ่าน 8,905

คู่มือเอกสารประกอบคำบรรยาย พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

ผศ. ดร. จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ. พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร 02-2186604 โทรสาร 02-2522889
E-mail Jirapong.K@Chula.ac.th

  จุดประสงค์ของรายวิชา
    นิสิตมีความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับการเขียนและการอ่านแบบวิศวกรรม ซึ่งใช้ในการ 
ออกแบบและการผลิตชิ้นส่วน

   ผลลัพธ์จากการเรียนรู้
1. เขียนและสเกตซ์ภาพออโธกราฟฟิกหลายวิวจากภาพพิกทอเรียลได้ 
2. สเกตซ์ภาพพิกทอเรียลจากภาพออโธกราฟฟิกหลายวิวได้ 
3. เขียนบอกและวิเคราะห์ มิติและหมายเหตุในภาพออโธกราฟฟิกหลายวิวได้ 
4. เขียนและสเกตช์ภาพตัดออโธกราฟฟิกชนิดต่าง ๆ ได้ 
5. เขียนแบบตัวยึดชนิดเกลียวได้
6. เขียนและวิเคราะห์แบบภาพประกอบได้ 
7. ประยุกต์ความรู้และทักษะการเขียนแบบในกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมได้

ดาวน์โหลด PDF พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรมที่นี่ดาวน์โหลด PDF พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรมที่นี่


เพื่อนๆทั่วไปหรือสมาชิกสามารถค้นหาบทความ + VDO และ สื่อต่างๆซึ่งมีมากมายได้ที่นี่


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)